Ateneu Les Bases
Inici   »  ATENEU   »  Normativa Ateneu   »  Normativa Atenens

Normativa Atenens

NORMATIVA ESPECÍFICA D'ATENENS


Quotes

1. La quota d’inscripció s’abona a l’inici de cada curs escolar, excepte que la persona no estigui en estat de baixa. És una inscripció multidisciplinar que et permet accedir o canviar d’activitat Atenens (extraescolars) durant el mateix curs escolar sense cost addicional que el de la mensualitat de l’activitat.

 

2. La quota mensual (o trimestral, segons el cas) dóna dret a realitzar l'activitat, però no permet gaudir del centre esportiu.

 

3. Els participants de les activitats Atenens tenen la possibilitat d’acollir-se a la quota de renovació (d’un únic pagament de 20 € al juliol,  també multidisciplinar) que dóna dret a mantenir la plaça i no haver d’abonar la matrícula corresponent del següent curs escolar. Aquest pagament no permet l’accés al centre esportiu.Pagaments

1. El pagament es realitzarà per DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (es facturarà el primer dia hàbil del mes en curs). Ens cas que no s’hagi pogut facturar, o hi hagi un rebut pendent de cobrament, i també en certes activitats

 

2. En les Activitats Infantils i Juvenils d’Estiu, Nadal i Setmana Santa) el pagament es realitzarà en efectiu o targeta de crèdit a la recepció del centre.

 

NOTA: En l’entrenament personal aquàtic grup reduït, una vegada iniciada l’activitat el pagament s’efectuarà amb targeta de crèdit o en efectiu i s’abonarà la part proporcional del trimestre en curs. Cal gestionar-ho amb el responsable de l’activitat.


Baixes

1. La baixa de l’activitat es podrà efectuar abans del dia 20 del mes anterior a la baixa, sempre acompanyada de la firma del pare, mare o tutor legal. 

2. Si l’anul·lació s’efectua fora de l’esmentat termini, suposarà la pèrdua total de l’import. En cas de devolució del rebut, aquest quedarà pendent de pagament, i haurà de ser abonat per poder accedir a qualsevol de les activitats d’Ateneu Les Bases assumint les despeses corresponents.

 

3. Aquest darrere punt afecte els pagaments mensuals i trimestrals, a excepció de les baixes per raons mèdiques. En aquest cas la sol·licitud haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat mèdic i la petició haurà de ser gestionada amb el responsable de l’activitat.

4. Les Activitats Infantils i Juvenils d’Estiu, Nadal i Setmana Santa, es podrà efectuar la baixa fins 5 dies abans de l’inici de l’activitat, en aquest cas suposarà la pèrdua del 25% del preu total.

 

5. En absències per causes justificades la sol·licitud de baixa haurà d’anar acompanyada del corresponent justificant mèdic que caldrà presentar la mateixa setmana que comenci l'absència. La petició haurà de ser gestionada amb el responsable de l’activitat. Es considerarà causa justificada l'absència per malaltia de 15 o més dies. En aquest cas es compensarà en la quota del mes següent, fent una reducció del 75% de la part corresponent als dies d'absència.


Modificacions

1. S’acceptaran canvis de torn (s’hauran de justificar), sempre que el canvi sol·licitat possible per disponibilitat de places en altres torns.

 


Condicions i responsabilitats

1. En el formulari d'inscripció cal estar correctament emplenat, especificar les al·lèrgies alimentàries si n'hi ha i adjuntar la fotocòpia de la tarja sanitària.

 

2. La responsabilitat d’Ateneu Les Bases finalitza després de l’horari contractat de l’activitat.

 

3. Ateneu Les Bases, i el responsable de l’activitat, es reserven el dret de modificar els horaris i de distribuir els grups en funció del nivell.

 

4. En cas de no arribar al número d’inscripcions per dur a terme l’activitat aquesta s’anul·larà i es donarà la possibilitat d’accedir a un altre activitat.

 

5. Es pot accedir a les activitats Atenens fins els 16 anys d’edat, complerts durant el curs escolar,  passat el curs escolar tal com diu la normativa general passarà a considerar-se adult i podrà accedir a les activitats del centre esportiu a les que pugui estar interessat.


6. Els entrenaments aquàtics en grup, els entrenaments duo i els entrenaments individuals. NO ES RECUPEREN, excepte que sigui Ateneu qui no pugui donar el servei.