Ateneu Les Bases
Inici   »  ATENEU   »  Normativa Ateneu   »  Normativa Espai Pilates Ateneu

Normativa Espai Pilates Ateneu

NORMATIVA ESPAI PILATES ATENEU

Quotes

Hi ha un únic pagament mensual de la quota, per domiciliació bancària, fet que es portarà a terme el primer dia hàbil del mes en curs. En el cas que no s'hagi pogut facturar, o hi hagi un rebut pendent de cobrament el pagament es realitzarà en efectiu o targeta de crèdit a la recepció del centre.

· L’inici de l'activitat a mig mes suposarà el pagament de la part proporcional en efectiu o targeta a la recepció del centre. 

· L’acumulació de dos rebuts retornats suposarà la baixa directa i la pèrdua de la plaça.

· Els usuaris de reformer amb modalitat de "quota no soci" podran accedir al centre esportiu el mateix dia que tenen l'hora contractada de reformer pilates. 

Baixes

La baixa de l’activitat es podrà efectuar abans del dia 20 del mes anterior a la baixa, sempre acompanyada de la firma corresponent o per mitjà del correu: info@ateneulesbases.cat.

· Si l’anul·lació s’efectua fora de l’esmentat termini, suposarà la pèrdua total de l’import. En cas de devolució del rebut, aquest quedarà pendent de pagament, i haurà de ser abonat per poder accedir a qualsevol de les activitats d’Ateneu Les Bases.

· Exceptuant les baixes per raons mèdiques. En aquest cas la sol·licitud haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat mèdic i la petició haurà de ser gestionada amb el responsable de l’activitat.

 

Modificacions 
S’acceptaran canvis de grup, sempre que el canvi sol·licitat sigui possible per disponibilitat de places en altres grups de nivell similar i sota el criteri del responsable d'àrea.
· La responsabilitat d'Ateneu les Bases finalitza després de l'horari contractat de l'activitatAteneu Les Bases, i el responsable de l’activitat, es reserven el dret de modificar els horaris i de distribuir els grups en funció del nivell. 

Calendari
L’activitat s’inicia la primera setmana de setembre i finalitza el 31 de juliol. 
· La responsabilitat d’Ateneu Les Bases finalitza després de l’horari contractat de l’activitat.
· No hi haurà classes en grup durant el mes d'agost, i durant aquest mes l'alumne podrà contractar entrenaments personals o individuals de pilates reformer de 30 minuts.
· La vigília de festius el centre tancarà a les 20:30 h, sent l'última sessió la de les 19 h.

Recuperacions
En cas de no poder venir a una sessió cal avisar al tècnic amb 24 h d’antelació per tal de poder-la recuperar (sempre que hi hagi places vacants en altres grups) durant el termini de 30 dies posteriors a l’absència. Es disposarà d’una graella mensual a la sala de pilates reformer per tal que l'alumne pugui escollir el dia a recuperar segons preferències personals i disponibilitat de grups.

· Si l'alumne no es presenta el dia de recuperació, aquest es dóna per perdut.

· Els dies festius no hi ha classe, aquestes queden compensades durant el transcurs de l’any.

· Els dies festius sense classe, l'alumne pot accedir al centre esportiu a la sessió de pilates Mat.