Ateneu Les Bases
Inici   »  ATENEU   »  Normativa Ateneu   »  Normativa Pavelló

Normativa Pavelló

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PAVELLÓ

 
1. Tots els usuaris han de respectar els horaris i pistes assignats per la direcció del centre.

2. Els abonats al Centre Esportiu poden fer ús lliure i gratuït de les pistes del pavelló sempre i quan estiguin disponibles. En el suposat cas que les llums estiguin tancades avisar al company/a de recepció per tal d'encendre les llums de la pista 1.

3. Els abonats poden utilitzar una pista del pavelló en exclusivitat, prèvia reserva de pista, sempre que no estiguin reservades (en exclusiva) per entitats, clubs o altres usuaris. La sol·licitud de reserva de pista es farà seguint els passos indicats a la pàgina web d’Ateneu les Bases.

 

4. En cas de conflicte a caus de l'ocupació de pista entre abonats, es podrà demanar al responsable del pavelló o al tècnic de fitness que intervingui per resoldre-ho.


5. Els abonats que estiguin utilitzant un espai de forma gratuïta l’hauran d’abandonar en el moment que els usuaris que l’hagin reservat en exclusiva es presentin.


6. Els abonats que reservin en exclusivitat una pista, han de portar el material que sigui necessari per a la pràctica de l’activitat.

 

7. L’accés als vestidors es podrà realitzar des de 15’ abans de l’hora d’inici de l’activitat i s’hauran de deixar lliures, com a molt tard, 30’ després de finalitzar-la.


8. Per accedir al pavelló cal vestir roba i calçat esportiu adequat amb la sola neta. No es permet fer pràctica amb el tors despullat.


9. No es permet l’entrada de bosses d’esport a les pistes, ni cap altre tipus de material, sense el permís dels tècnics del centre.


10. No es permet menjar a les pistes i grades del pavelló. Tampoc s’hi pot entrar amb llaunes, envasos de vidre o begudes alcohòliques.


11. Els mateixos usuaris són responsables d’eixugar la humitat de les pistes derivada de caigudes i de vessaments de líquids i deixar netes de brossa les pistes.


12. No és permès penjar-se de les cistelles de bàsquet, ni dels Pals de les porteries de futbol sala, ni de les xarxes de voleibol.


13. Els abonats que acabin la seva pràctica esportiva després de les 22:00 h estan obligats a utilitzar els vestidors del pavelló perquè els de l’àrea de piscina i fitness estaran tancats després d’aquella hora.


14. Els usuaris no abonats del pavelló han d’utilitzar per defecte els vestidors de la pista que utilitzaran o els que se’ls assignin des de la direcció del centre.


15. Cal deixar els vestidors i passadissos nets, així com buidar completament les taquilles i armaris col•lectius després d’utilitzar-les. En cas de pèrdua d'objectes personals, el centre no se'n farà càrrec.
 


16. Els abonats, en el seu primer dia, poden demanar que el tècnic de fitness o el coordinador del pavelló els ensenyi les instal·lacions.


17. És obligatori fer un bon ús de tot l’equipament del pavelló i cal complir les indicacions i consells del coordinador i tècnics. L’incompliment d’aquesta norma comportarà una advertència. La reiteració sistemàtica pot comportar una sanció. La direcció del centre esportiu determinarà quina podria ser aquesta sanció, que pot arribar a l’expulsió del centre.


18. Informeu els tècnics del centre en cas de sentir qualsevol tipus de malestar


19. Les conductes de vandalisme a l’interior de les instal·lacions no tan sols comportaran l’expulsió immediata de l’usuari que es detecti que les duu a terme, sinó que seran denunciades a la policia.


20. Per a qualsevol usuari no abonat està terminantment prohibit passar per l’escala que comunica el pavelló amb la resta del gimnàs. Aquesta conducta pot suposar l’expulsió immediata com a usuari.


21. Els usuaris que vulguin jugar a futbol sala han de col·locar les porteries i els ancoratges d'aquestes per evitar que caiguin; per fer-ho, ho han de solicitar-ho al tècnic de fitness, que serà qui obrirà el magatzem 3 i vetllarà perquè es compleixin els requisits anteriorment esmentats. 
Ateneu Les Bases no es fa responsable dels danys o perjudicis si un grup d'usuaris per iniciativa pròpia agafen les porteries del magatzem i les col·loquen a la pista per jugar-hi. L’incompliment d’aquest punt (agafar les porteries sense la presència del tècnic de fitness i no posar els ancorartges) pot suposar l’expulsió del Centre Esportiu.

22. Els usuaris, un cop hagin acabat de jugar, han de retornar les porteries al seu lloc (magatzem 3) juntament amb els ancoratges. En cas contrari es considerarà que es fa un mal ús del material amb les conseqüències que se'n derivin.